Bảng Giá Bảo Hiểm Dân Sự Bắt Buộc Xe Ô Tô Không Kinh Doanh

          
XE KHÔNG
KINH DOANH
THANH TOÁN
Đã giảm 30%
GIÁ CHƯA VATVAT 10%PHÍ GHI BẢO HIỂM DÂN SỰ VỚI BÊN THỨ 3TN NGƯỜILÁI PHỤ XENGƯỜI TRÊN XEPHÍ GHI BẢO HIỂM NGƯỜI NGỒI TRÊN XE
2 Bánh dưới 50cc38,50055,0005,50060,50010,0001120,000
2 Bánh trên 50cc42,00060,0006,00066,00010,0001120,000
4 chỗ305,900437,00043,700480,70010,0001340,000
5 chỗ305,900437,00043,700480,70010,0001450,000
6 chỗ555,800794,00079,400873,40010,0001560,000
7 chỗ555,800794,00079,400873,40010,0001670,000
8 chỗ555,800794,00079,400873,40010,0001780,000
9 chỗ555,800794,00079,400873,40010,00019100,000
15 chỗ889,0001,270,000127,0001,397,00010,000214160,000
16 chỗ889,0001,270,000127,0001,397,00010,000214160,000
29 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000227290,000
39 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000237390,000
40 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000238400,000
45 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000243450,000
46 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000244460,000
47 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000245470,000
50 chỗ1,277,5001,825,000182,5002,007,50010,000248500,000
Xe bán tải653,100933,00093,3001,026,30010,0001450,000
Xe tải dưới 3 tấn597,100853,00085,300938,30015,0002030,000
Xe tải 3 tấn đến 8 tấn1,162,0001,660,000166,0001,826,00015,0003045,000
Xe tải trên 8 tấn đến 15 tấn1,922,2002,746,000274,6003,020,60015,0003045,000
Xe trên 15 tấn2,240,0003,200,000320,0003,520,00015,0003045,000